Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.spdrygaly.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2014-09-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-06
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Renata Łepkowska , adres e-mail: dyrektor@spdrygaly.pl , telefon: 87 4258001.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostepu do informacji, wnoszacy może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszacy żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Brak. Główne wejście oraz dodatkowe nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostosowanie korytarzy

TAK. Do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo częściowo dostosowany jest parter obiektu (korytarz, sale lekcyjne, świetlica, stołówka). Pozostałe korytarze mieszczą się na kondygnacjach, do których prowadzą schody.

Dostosowanie schodów

Brak. Do kondygnacji budynku innych niż parter, prowadzą schody, które nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Nie dotyczy, w budynku nie ma wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów

Nie dotyczy, szkoła nie posiada parkingu.

Prawo wstępu z psem asystującym

TAK

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak.

Dodatkowe informacje

Nie dotyczy.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2020 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Łepkowska
Ilość wyświetleń: 36
22 września 2020 23:15 (Renata Łepkowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 23:14 (Renata Łepkowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 23:13 (Renata Łepkowska) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany