Samorząd Uczniowski Kadencja 2015 - 2016

Wybierz kadencję

Podstawa prawna działania

W zespole w każdej ze szkół wchodzących w jego skład działają odrębne samorządy uczniowskie
Podstawa prawna:
Art. 55. UoSO
1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Skład

Przewodniczący SU SP

Z-ca przewodniczącego SU SP

Skarbnik SU SP

Opiekun SU SP

Przewodniczący SU PG

Z-ca przewodniczącego SU PG

Sekretarz SU PG

Skarbnik SU PG

Opiekun SU PG

Dokumenty

Akty prawne

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2014 20:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Rosiński
Ilość wyświetleń: 4221
08 września 2017 19:04 (Andrzej Rosiński) - Aktualizacja danych organu: Samorząd Uczniowski.
27 listopada 2015 12:01 (Justyna Jabłońska) - Dodanie stanowiska: Opiekun SU PG.
27 listopada 2015 12:01 (Justyna Jabłońska) - Dodanie stanowiska: Skarbnik SU PG.
Zatrzymaj banner przewijany